„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – propozycja szczególnie dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora turystycznego.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina posiada atrakcyjne zasoby turystyczne, naturalne i/lub obiekty, które stanowią cel turystyki i rekreacji.
  • Gmina przywiązuje dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach gminy i jej mieszkańców.
  • Gmina promuje zrównoważone wykorzystanie swoich zasobów turystycznych, w szczególności poprzez niedopuszczenie do degradującej krajobraz urbanizacji w miejscach, w których znajdują się atrakcje
  • turystyczne.
  • Gmina posiada system promocji i informowania o ofercie turystycznej dostępnej na jej terenie oraz ułatwia podmiotom turystycznym jej propagowanie wśród potencjalnych turystów lub innych zainteresowanych osób.
  • Gmina podejmuje działania na rzecz promocji aktywnej turystyki i/lub aktywności fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji.
  • Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro dziedzictwa naturalnego lub kulturowego.
  • Gmina prowadzi działania mające na celu zbudowanie współpracy między samorządem a sektorem turystycznym.
  • Gmina ma opracowaną strategię rozwoju lub inny plan rozwoju uwzględniający wiodącą rolę turystyki.
  • Gmina inwestuje w infrastrukturę turystyczną lub umożliwia inwestycje w turystykę.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
6ntjmn