„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – świetny wybór dla gmin, które stwarzają dobre warunki do zamieszkania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo.
  • Na terenie gminy funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom realizację większości potrzeb bytowych na terenie gminy.
  • Gmina przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych.
  • Gmina przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych istniejących na jej terenie.
  • W gminie funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej terenie przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
  • Gmina zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
  • z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
  • Gmina podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
  • Gmina prowadzi zrównoważony rozwój.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
9gt338