Certyfikacja

Uzyskaj Certyfikat programu „Przyjazna Polska”!

Program „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie do udziału w którym może być zgłoszona każda polska gmina, niezależnie od jej wielkości, liczby mieszkańców, czy też położenia.

Certyfikacja „Przyjazna Polska” w 5-ciu przyjaznych krokach

I. Przystąp do programu.

W celu uzyskania certyfikatu „Przyjazna Polska” należy wypełnić Deklarację przystąpienia do programu. Gmina uczestnicząca w programie powinna spełniać kryteria procedury certyfikacyjnej zawartej w regulaminie.

Już teraz wypełnij deklarację zgłoszeniową!

Wypełnij ankietę podstawową

II. Wybierz certyfikację tematyczną i pokaż się z najlepszej strony.

Gminy biorące udział w programie mają szansę zaprezentować swoje wyjątkowe walory i mocne strony w 9 certyfikacjach tematycznych:

(kliknij na wybraną certyfikację, żeby poznać szczegóły)

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”.

Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 • Gmina stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
 • W gminie funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie.
 • Dostęp do władz gminy i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
 • Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.
 • W przypadkach decyzji odmownych gmina podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
 • Gmina ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie.
 • Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie.

„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”.

Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do zamieszkiwania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo.
 • Na terenie gminy funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom realizację większości potrzeb bytowych na terenie gminy.
 • Gmina przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych.
 • Gmina przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych istniejących na jej terenie.
 • W gminie funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej terenie przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
 • Gmina zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
 • z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
 • Gmina podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
 • Gmina prowadzi zrównoważony rozwój.

„Kraina Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”.

Certyfikacja dla gmin, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałby podzielić się tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina przywiązuje dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.
 • Gmina przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej ekspozycji i udostępnienia miejsc istotnych z punktu widzenia historii i kultury gminy, regionu czy kraju.
 • Gmina stwarza warunki do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
 • Gmina prowadzi działania edukacyjne z zakresu historii i kultury.
 • Gmina regularnie organizuje przedsięwzięcia kulturalne dostępne dla ogółu społeczności.
 • Gmina inwestuje w rozwój kultury: zarówno materialnie, jak i w kapitał ludzki. (np. poprzez zajęcia pozalekcyjne, rewitalizację obiektów, miejsc oraz obiektów związanych z historią regionu i/lub kraju).
 • Gmina wspiera w miarę swoich możliwości organizacje społeczne związane z kulturą i historią.
 • Gmina przykłada dużą wagę do promocji kultury i historii.

„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”.

Certyfikacja dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora turystycznego.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina posiada atrakcyjne zasoby turystyczne, naturalne i/lub obiekty, które stanowią cel turystyki i rekreacji.
 • Gmina przywiązuje dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach gminy i jej mieszkańców.
 • Gmina promuje zrównoważone wykorzystanie swoich zasobów turystycznych, w szczególności poprzez niedopuszczenie do degradującej krajobraz urbanizacji w miejscach, w których znajdują się atrakcje
 • turystyczne.
 • Gmina posiada system promocji i informowania o ofercie turystycznej dostępnej na jej terenie oraz ułatwia podmiotom turystycznym jej propagowanie wśród potencjalnych turystów lub innych zainteresowanych osób.
 • Gmina podejmuje działania na rzecz promocji aktywnej turystyki i/lub aktywności fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji.
 • Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro dziedzictwa naturalnego lub kulturowego.
 • Gmina prowadzi działania mające na celu zbudowanie współpracy między samorządem a sektorem turystycznym.
 • Gmina ma opracowaną strategię rozwoju lub inny plan rozwoju uwzględniający wiodącą rolę turystyki.
 • Gmina inwestuje w infrastrukturę turystyczną lub umożliwia inwestycje w turystykę.

„Zielona Gmina” / „Green Community”.

Certyfikacja dla gmin, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina podejmuje działania, wykraczające poza wymagania przepisów prawa, w zakresie zapewnienia bardzo dobrego stanu środowiska naturalnego.
 • W gminie funkcjonuje duża świadomość konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska, co znajduje swoje odzwierciedlenie w małej skali ich naruszeń.
 • Gmina dysponuje wyróżniającymi się zasobami przyrodniczymi, które czynią ją bardzo dobrym miejscem do regeneracji organizmu i/lub leczenia.
 • W gminie zapewniono ochronę naturalnego krajobrazu a rozwój rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu odbywa się z dbałością o środowisko.
 • Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro środowiska naturalnego.
 • Gmina promuje zachowania przyjazne środowisku.
 • Gmina promuje dużą czystość powietrza, wód, gleb i terenów.
 • Gmina chroni obszary, na których możliwa jest ekologiczna produkcja rolnicza czy ogrodnicza.
 • Gmina promuje wykorzystywanie odnawialnych i/lub ekologicznych źródeł energii, wody lub innych zasobów naturalnych.

„eGmina” / „eCommunity”.

Certyfikacja dla gmin, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina w istotnym zakresie oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
 • Gmina prowadzi dobrej jakości stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana i znajdują się na niej informacje przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.
 • Gmina posiada przynajmniej jedno interaktywne narzędzie automatyzujące kontakt z interesantami (np. internetowa skrzynka podawcza, ankiety elektroniczne, możliwość udziału poprzez relacje w Internecie w spotkaniach/posiedzeniach Rady/konferencjach itp., możliwość kontaktu z władzami poprzez czat, możliwość przesłania zwrotnego poczty elektronicznej itp.).
 • Gmina uzupełnia własną stronę internetową informacjami od mieszkańców i organizacji społecznych.
 • Gmina przywiązuje dużą wagę do edukacji informatycznej młodzieży.
 • Gmina działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
 • Gmina działa na rzecz zwiększenia na swoim terenie zasięgu Internetu i/lub polepszenia jego jakości.
 • W wyodrębnionych miejscach na terenie gminy (np. w bibliotekach publicznych) można skorzystać bezpłatnie z Internetu.

„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”

Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne i nowoczesne rolnictwo.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • W gminie dominuje specjalistyczna hodowla i/lub produkcja rolnicza (np. hodowla bydła mlecznego, hodowla owiec, uprawa pieczarek, uprawa chmielu, uprawa buraka cukrowego, sadownictwo, itp.). W gminie może funkcjonować jedna lub kilka specjalizacji rolniczych.
 • Gmina, poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, tworzy warunki do rozwoju działalności rolniczej, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i rozwoju specjalizacji hodowlanych i rolniczych.
 • Gmina stwarza warunki do harmonijnego i efektywnego współistnienia człowieka z przyrodą.
 • W gminie szanowane są prawa zwierząt, a postępowanie ludzi nie doprowadza do cierpienia zwierząt gospodarskich.
 • Rozwój przemysłu, handlu i usług kształtowany jest w sposób podkreślający wiodącą rolę czynnika wiejskiego.
 • Gmina zachęca do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu nowoczesnego, specjalistycznego rolnictwa, prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, współpracy z biznesem, korzystania ze środków unijnych itp.
 • Gmina zachęca gospodarzy do współzawodnictwa i/lub uczestnictwa w wystawach i targach rolniczych.
 • Gmina prowadzi działania edukacyjne dot. bezpieczeństwa dzieci, zwłaszcza w okresie letnich wakacji i ferii zimowych.

„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”

Certyfikacja dla gmin, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”

Certyfikacja dla gmin, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina posiada status uzdrowiska lub na jej terenie zlokalizowana jest infrastruktura stwarzająca dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
 • Gmina dba o stan środowiska naturalnego.
 • Gmina posiada tereny zielone lub inne rekreacyjne, które umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu.
 • Gmina i funkcjonujące na terenie gminy jednostki działające na rzecz poprawy zdrowia dodatkowo oferują aktywności mające na celu upowszechnienie kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia itp.
 • Na terenie gminy znajdują się dostępne publicznie obiekty sportowo-rekreacyjne (mogą być odpłatne).
 • Na terenie gminy zapewniono bezpłatny dostęp do literatury i/lub prasy i/lub Internetu (biblioteki, salony prasowe, punkty informacyjne itp).
 • Gmina aktywnie promuje swoje walory prozdrowotne i wypoczynkowe.

III. Wypełnij ankietę i przedstaw nam swoją Gminę.

Gminy uczestniczące w programie do 28 kwietnia 2017 r. powinny wypełnić ankietę (podstawową i jedną wybraną ankietę tematyczną) a następnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do prezentowania gminy ankiety należy wysłać na adres organizatorów podany w regulaminie oraz poniżej.

BIURO PROGRAMU „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. 48 22 630 97 05, fax: 22 434 60 49
e-mail: info@przyjaznapolska.pl

IV. Teraz nasza kolej – poznajemy uczestników programu.

Ankiety uczestników są weryfikowane przez Komisję Programu. Po pozytywnej weryfikacji (formalnej oraz merytorycznej) w gminach odbywają się audyty certyfikacyjne.

Do 15 września zostaną podsumowane wyniki programu i przygotowane rekomendacje nagród dla poszczególnych uczestników.

V. Czas na nagrody! Mamy nadzieję, że jesteś wśród Laureatów.

Ogłoszenie wyników programu oraz wręczenie nagród uczestnikom programu „Przyjazna Polska” nastąpi podczas specjalnej gali, która odbędzie się do końca 2017 r.

Więcej informacji w regulaminie

8ao7el