Certyfikacja

Uzyskaj Certyfikat programu „Przyjazna Polska”!

Program „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie do udziału w którym może być zgłoszona każda polska gmina/miasto/powiat, niezależnie od jej wielkości, liczby mieszkańców, czy też położenia.

Certyfikacja „Przyjazna Polska” w 5-ciu przyjaznych krokach

I. Przystąp do programu.

W celu uzyskania certyfikatu „Przyjazna Polska” należy wypełnić Deklarację przystąpienia do programu. Gmina/miasto/powiat uczestniczące w programie powinno spełniać kryteria procedury certyfikacyjnej zawartej w regulaminie.

Już teraz wypełnij deklarację zgłoszeniową!

Wypełnij ankietę podstawową

II. Wybierz certyfikację tematyczną i pokaż się z najlepszej strony.

Gminy/miasta biorące udział w programie mają szansę zaprezentować swoje wyjątkowe walory i mocne strony w 13 certyfikacjach tematycznych:

(kliknij na wybraną certyfikację, żeby poznać szczegóły)

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”.

Certyfikacja dla gmin/miast, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 • Gmina/miasto stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
 • W gminie/mieście funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie/mieście.
 • Dostęp do władz gminy/miasta i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
 • Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.
 • W przypadkach decyzji odmownych gmina/miasto podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
 • Gmina/miasto ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie/mieście.
 • Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie/mieście.

„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”.

Certyfikacja dla gmin/miast, które stwarzają dobre warunki do zamieszkiwania w gminie/mieście oraz sprzyjają osadnictwu.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo.
 • Na terenie gminy/miasta funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom realizację większości potrzeb bytowych na terenie gminy/miasta.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych istniejących na jej terenie.
 • W gminie/mieście funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej terenie przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
 • Gmina/miasto zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
 • z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
 • Gmina/miasto podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
 • Gmina/miasto prowadzi zrównoważony rozwój.

„Kraina Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”.

Certyfikacja dla gmin/miast, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałby podzielić się tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej ekspozycji i udostępnienia miejsc istotnych z punktu widzenia historii i kultury gminy/miasta, regionu czy kraju.
 • Gmina/miasto stwarza warunki do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne z zakresu historii i kultury.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje przedsięwzięcia kulturalne dostępne dla ogółu społeczności.
 • Gmina/miasto inwestuje w rozwój kultury: zarówno materialnie, jak i w kapitał ludzki. (np. poprzez zajęcia pozalekcyjne, rewitalizację obiektów, miejsc oraz obiektów związanych z historią regionu i/lub kraju).
 • Gmina/miasto wspiera w miarę swoich możliwości organizacje społeczne związane z kulturą i historią.
 • Gmina/miasto przykłada dużą wagę do promocji kultury i historii.

„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”.

Certyfikacja dla gmin/miast, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora turystycznego.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto posiada atrakcyjne zasoby turystyczne, naturalne i/lub obiekty, które stanowią cel turystyki i rekreacji.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach gminy/miasta i jej mieszkańców.
 • Gmina/miasto promuje zrównoważone wykorzystanie swoich zasobów turystycznych, w szczególności poprzez niedopuszczenie do degradującej krajobraz urbanizacji w miejscach, w których znajdują się atrakcje
 • turystyczne.
 • Gmina/miasto posiada system promocji i informowania o ofercie turystycznej dostępnej na jej terenie oraz ułatwia podmiotom turystycznym jej propagowanie wśród potencjalnych turystów lub innych zainteresowanych osób.
 • Gmina/miasto podejmuje działania na rzecz promocji aktywnej turystyki i/lub aktywności fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji.
 • Gmina/miasto współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro dziedzictwa naturalnego lub kulturowego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania mające na celu zbudowanie współpracy między samorządem a sektorem turystycznym.
 • Gmina/miasto ma opracowaną strategię rozwoju lub inny plan rozwoju uwzględniający wiodącą rolę turystyki.
 • Gmina/miasto inwestuje w infrastrukturę turystyczną lub umożliwia inwestycje w turystykę.

„Zielona Gmina/miasto” / „Green Community”.

Certyfikacja dla gmin/miast, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto podejmuje działania, wykraczające poza wymagania przepisów prawa, w zakresie zapewnienia bardzo dobrego stanu środowiska naturalnego.
 • W gminie/mieście funkcjonuje duża świadomość konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska, co znajduje swoje odzwierciedlenie w małej skali ich naruszeń.
 • Gmina/miasto dysponuje wyróżniającymi się zasobami przyrodniczymi, które czynią ją bardzo dobrym miejscem do regeneracji organizmu i/lub leczenia.
 • W gminie/mieście zapewniono ochronę naturalnego krajobrazu a rozwój rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu odbywa się z dbałością o środowisko.
 • Gmina/miasto współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro środowiska naturalnego.
 • Gmina/miasto promuje zachowania przyjazne środowisku.
 • Gmina/miasto promuje dużą czystość powietrza, wód, gleb i terenów.
 • Gmina/miasto chroni obszary, na których możliwa jest ekologiczna produkcja rolnicza czy ogrodnicza.
 • Gmina/miasto promuje wykorzystywanie odnawialnych i/lub ekologicznych źródeł energii, wody lub innych zasobów naturalnych.

„eGmina/miasto” / „eCommunity”.

Certyfikacja dla gmin/miast, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto w istotnym zakresie oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
 • Gmina/miasto prowadzi dobrej jakości stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana i znajdują się na niej informacje przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.
 • Gmina/miasto posiada przynajmniej jedno interaktywne narzędzie automatyzujące kontakt z interesantami (np. internetowa skrzynka podawcza, ankiety elektroniczne, możliwość udziału poprzez relacje w Internecie w spotkaniach/posiedzeniach Rady/konferencjach itp., możliwość kontaktu z władzami poprzez czat, możliwość przesłania zwrotnego poczty elektronicznej itp.).
 • Gmina/miasto uzupełnia własną stronę internetową informacjami od mieszkańców i organizacji społecznych.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do edukacji informatycznej młodzieży.
 • Gmina/miasto działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
 • Gmina/miasto działa na rzecz zwiększenia na swoim terenie zasięgu Internetu i/lub polepszenia jego jakości.
 • W wyodrębnionych miejscach na terenie gminy/miasta (np. w bibliotekach publicznych) można skorzystać bezpłatnie z Internetu.

„Specjalistyczna Gmina/miasto Agro” / „Specialized Agro Community”

Certyfikacja dla gmin/miast, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne i nowoczesne rolnictwo.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • W gminie/mieście dominuje specjalistyczna hodowla i/lub produkcja rolnicza (np. hodowla bydła mlecznego, hodowla owiec, uprawa pieczarek, uprawa chmielu, uprawa buraka cukrowego, sadownictwo, itp.). W gminie/mieście może funkcjonować jedna lub kilka specjalizacji rolniczych.
 • Gmina/miasto, poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, tworzy warunki do rozwoju działalności rolniczej, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i rozwoju specjalizacji hodowlanych i rolniczych.
 • Gmina/miasto stwarza warunki do harmonijnego i efektywnego współistnienia człowieka z przyrodą.
 • W gminie/mieście szanowane są prawa zwierząt, a postępowanie ludzi nie doprowadza do cierpienia zwierząt gospodarskich.
 • Rozwój przemysłu, handlu i usług kształtowany jest w sposób podkreślający wiodącą rolę czynnika wiejskiego.
 • Gmina/miasto zachęca do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu nowoczesnego, specjalistycznego rolnictwa, prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, współpracy z biznesem, korzystania ze środków unijnych itp.
 • Gmina/miasto zachęca gospodarzy do współzawodnictwa i/lub uczestnictwa w wystawach i targach rolniczych.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne dot. bezpieczeństwa dzieci, zwłaszcza w okresie letnich wakacji i ferii zimowych.

„Gmina/miasto z Tradycją” / „Traditional Community”

Certyfikacja dla gmin/miast, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”

Certyfikacja dla gmin/miast, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto posiada status uzdrowiska lub na jej terenie zlokalizowana jest infrastruktura stwarzająca dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
 • Gmina/miasto dba o stan środowiska naturalnego.
 • Gmina/miasto posiada tereny zielone lub inne rekreacyjne, które umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu.
 • Gmina/miasto i funkcjonujące na terenie gminy/miasta jednostki działające na rzecz poprawy zdrowia dodatkowo oferują aktywności mające na celu upowszechnienie kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia itp.
 • Na terenie gminy/miasta znajdują się dostępne publicznie obiekty sportowo-rekreacyjne (mogą być odpłatne).
 • Na terenie gminy/miasta zapewniono bezpłatny dostęp do literatury i/lub prasy i/lub Internetu (biblioteki, salony prasowe, punkty informacyjne itp).
 • Gmina/miasto aktywnie promuje swoje walory prozdrowotne i wypoczynkowe.

„Rewitalizacja roku” ” / „Urban renewal of the year”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcia i działania w celu zrewitalizowania zdegradowanych obiektów/obszarów.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

„Inwestycja roku” ” / „Investment of the year”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, na terenie których zrealizowano inwestycje ważne dla społeczności lokalnej inwestycje.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

„Opieka wczesnorozwojowa i senioralna” / „Early childhood and senior care”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, które w sposób szczególny dbają o osoby w podeszłym wieku oraz o dzieci w wieku przedszkolnym, zapewniając im opiekę zdrowotną i społeczną.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

„Samorząd przyjazny rodzinie” / „Local government for the family”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, które podejmują skuteczne i wartościowe działania służące wzmocnieniu roli i funkcji rodziny oraz promują dobre praktyki w zakresie polityki prorodzinnej.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

III. Wypełnij ankietę i przedstaw nam swoją Gminę.

Gminy/miasta uczestniczące w programie do 28 kwietnia 2023 r. powinny wypełnić ankietę (podstawową i jedną wybraną ankietę tematyczną) a następnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do prezentowania gminy/miasta ankiety należy wysłać na adres organizatorów podany w regulaminie oraz poniżej.

BIURO PROGRAMU „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów
tel. 603 100 900
e-mail: info@przyjaznapolska.pl

IV. Teraz nasza kolej – poznajemy uczestników programu.

Ankiety uczestników są weryfikowane przez Komisję Programu. Po pozytywnej weryfikacji (formalnej oraz merytorycznej) w gminach/miastach odbywają się audyty certyfikacyjne.

Do 15 września zostaną podsumowane wyniki programu i przygotowane rekomendacje nagród dla poszczególnych uczestników.

V. Czas na nagrody! Mamy nadzieję, że jesteś wśród Laureatów.

Ogłoszenie wyników programu oraz wręczenie nagród uczestnikom programu „Przyjazna Polska” nastąpi podczas specjalnej gali, która odbędzie się do końca 2023 r.

Więcej informacji w regulaminie

you81i